Albert einstein college medisin yeshiva University propecia i norge reseptfrie cold sår medisinering

Jeg overvåker landskapet

Er ikke landskapet konstant, sier du? Nei, og det er som regel vi mennesker som er årsaken til disse endringene. Endringene påvirker din opplevelse av landskapet. Endringene kan skyldes nedbygging av jordbruksarealer til veger og boligutbygging, men også naturlig gjengroing som følge av at gårder legges ned og dyra som beiter blir borte.

Svein Olav Krøgli, Skog og landskap

Jeg arbeider ved Norsk institutt for skog og landskap og overvåker jordbrukslandskapet. Her tolker vi digitale flyfoto og gjør naturlige og menneskeskapte elementer, som for eksempel skog, elv, åker, vei og beiteområder, om til digitale kartobjekter. Har vi flyfoto fra forskjellige år, kan vi se hvordan landskapet endrer seg over tid.

Jeg jobber sammen med biologer, geografer og økonomer for å gi svar på spørsmål som: Blir åkrene større eller mindre, og er det forskjeller i landet vårt? Har vi fortsatt grøfter, trerekker, gårdsdammer og alleer, og hva har dette å si for det biologiske mangfoldet? Hvilke fugler er de mest vanlige i jordbrukets kulturlandskap, og påvirker arealendringer fuglenes utbredelse og antall? Det er mange spørsmål, men med kunnskap i geomatikk og tilgang til GIS-programvare kan jeg analysere og visualisere dataene for overvåking av landskapet.

Les mer på www.skogoglandskap.no