Albert einstein college medisin yeshiva University propecia i norge reseptfrie cold sår medisinering

Kart over egen eiendom – når du trenger det

Gårdskart på Internett var en revolusjon da løsningen ble lansert. Fortsatt ligger tjenesten langt fremme når det gjelder kartløsninger hvor informasjon hentes fra ulike baser på ulike steder i sanntid. Det gir både bonden og landbruksforvaltningen oppdatert informasjon om arealene på landbrukseiendommen…

For bonden er det viktig å kunne dokumentere sine arealer. For forvaltningen er det viktig å ha oversikt over arealressursene. Hvilke arealer finnes på landbrukseiendommen? Er det fulldyrka jord? Innmarksbeite? Skog? Og ikke minst: Hvor stort er arealet – og hvor ligger det? Svaret på dette finnes i kartløsningen Gårdskart på Internet.

Det er Norsk Institutt for skog og landskap som er ansvarlig for Gårdskart på Internett. Tjenesten sammenstiller informasjon fra ulike leverandører i sanntid, slik at det hele tiden er det beste kartgrunnlaget som brukes. Eiendomsgrenser hentes fra Matrikkelen hos Statens kartverk. Hvilke arealtyper det er snakk om hentes fra Skog og landskap. Alt skjer i automatiserte GIS-rutiner. Resultatet blir et kart over gården, sammen med en tabell som viser arealfordelingen. Hele prosessen tar fra noen sekunder opp til et par minutter for virkelig store gårder.

Gårdskarttjenesten er allerede i dag et viktig hjelpemiddel både for bonden og de som jobber i landbruksforvaltningen. Bruken av tjenesten er høy, i 2011 var det i gjennomsnitt 3000 søk hver dag.

I 2012 skal det utvikles en ny versjon, også den basert på fri programvare og åpen kildekode. Da skal bonden selv kunne utføre enkle GIS-operasjoner, slik at Gårdskart på Internett blir et enda mer nyttig verktøy!

(Foto: Svein Skøien)