Albert einstein college medisin yeshiva University propecia i norge reseptfrie cold sår medisinering

Nyttige tall om Norge!

Sol_Arealtall_2015

 

Bor du i ei skaubygd? Eller på bondelandet? Hvor mye skog eller jordbruksareal er det i kommunen din? Eller i fylket ditt? Vet du hvordan fordelingen er i kongeriket Norge? Skog og landskap kan gi deg svar på disse spørsmålene…

Vi har kartlagt Norges arealressurser og på bakgrunnen av denne beregnet arealtall for ulike arealtyper som forekommer i kongeriket. Denne statistikken er svært viktig med tanke på best mulig utnyttelse av landets naturressurser og for å sikre arealer for fremtidig matproduksjon.

Et overordnet samfunnsmål er å sikre en bærekraftig bruk og forvaltning av Norges arealressurser. Det krever en kontinuerlig leveranse av pålitelig og oppdatert informasjon til beslutningstakere. Skog og landskap leverer slik informasjon i form av statistikk som viser fordelingen av Fastlands-Norges landressurser. Denne type statistikk produseres for kommuner, fylker og hele landet annethvert år. På den måten kan man enkelte sammenlikne tallene for ulike regioner og følge utviklingen.

Statistikken er etterspurt av staten, lokale myndigheter, statlige institusjoner og private selskap. Tidligere statistikk arkiveres slik at man letter kan observere økningen eller reduksjonen av ulike arealtyper. Særlig jordbruksområder er av interesse siden bare ca. 3 % av Norge er dekket av dyrka/dyrkbar mark som er delt inn i tre klasser; fylldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite. Selv om total landbruksareal synes å være stabilt rundt 3 %, endres den interne fordelingen av de tre underklassene. Områder med best jordkvalitet minker, og det er derfor viktig å følge med på utviklingen av de ulike arealene som er under press.

Skog og landskap kartlegger, overvåker og gir ut statistikk. Til det benytter vi ny teknologi, utvikler moderne metoder og gjør informasjonen tilgjengelig på internett ved hjelp av kart og tabeller. Geomatikk-kunnskap er en nødvendig forutsetning i dette viktige arbeidet.

www.skogoglandskap.no kan du se og laste ned arealtall for kommuner, fylker og hele landet og se arealfordelingen på interaktive kart.