Albert einstein college medisin yeshiva University propecia i norge reseptfrie cold sår medisinering

Raset på Byneset

Byneset_Ras-Trondheim_rasstedet

På formiddagen 1. nyttårsdag 2012 gikk det et kvikkleireskred ved Byneset vest for Trondheim. Kommunen og ansvarlig myndighet, NVE hadde et stort behov for å få kartlagt rasområdet snarest mulig bl.a. for å avgjøre om det er trygt å flytte tilbake til evakuerte hus.

 

Foto: Trondheim kommune

Rasmassene er så bløte at det ikke kan kjøres med maskiner i rasgropa, og folk kan heller ikke bevege seg nær kantene.  Blom ble onsdag etter raset spurt om å laserskanne og fotografere området i og rundt raset for å lage en svært detaljert høydemodell og kart med flybilder. Vi sendte raskt et tilbud på jobben, og allerede fredag var et helikopter med laserskanner og kamera på plassen. Uken etter ble dataene levert til kommunen og NVE.

Dermed kan kommunen enkelt beregne hvor store masser som har flyttet på seg, og ved hjelp av store mengder stein lage en støttemur, som forhåpentligvis vil hindre skredmassene i å forflytte seg.

Dette raset på Byneset gjorde heldigvis ikke skade på mennesker eller dyr, og ingen viktige bygninger ble skadet. I Norge har vi mange kvikkleireområder. Selv om dette raset trolig ikke var menneskeskapt, så er raset en alvorlig påminnelse om hva som kan skje dersom de restriktive retningslinjene vi har for byggesaker og andre tiltak ikke følges. Raset viser også at det er viktig å fortsatt prioritere sikringstiltak der det er anbefalt.

 

Illustrasjon:Blom/Erik Sundheim

Figuren over viser en 3D visualisering (skyggemodell i gråtoner med trær) fra omlag samme del av rasstedet som over, samt brune høydekurver med 1 meters ekvidistanse. Begge deler er laget fra en svært detaljert laserskanna punktsky